Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 208 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie
Data publikacji: 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 15.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 07 czerwca 2011 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 uraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.    Ustala się na potrzeby przetargu publicznego, że opłata za nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej w schronisku młodzieżowym nie może przekroczyć kwoty 21,16 zł netto od osoby.

Wykonawca może dokonać zmiany opłat za nocleg dla ucznia/studenta za zgodą Zarządu Powiatu w Lubinie. Zmiana ta może być dokonana w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się poziomu inflacji, zmiany wysokości podatku VAT dotyczącego kosztów bieżących związanych z prowadzeniem schroniska, a ponadto opłata za nocleg po dokonanej zmianie nie powinna przekraczać opłat określonych w § 67 ust.1 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r., w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467).

2.    Wysokość opłaty za nocleg dla pozostałych turystów zostanie ustalona przez operatora schroniska wyłonionego w drodze przetargu.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wicestaroście.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Schronisko młodzieżowe tworzone jest w obiekcie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a   w Lubinie w ramach projektu pn. „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego” dofinansowanego ze środków RPO WD 2007-2013.

Zgodnie z założeniami projektu schroniskiem będzie zarządzał operator wyłoniony w drodze przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 nr 87, poz. 484). Operator będzie zobowiązany zarejestrować schronisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, zm. Dz. U. z 2010 r., nr 106, poz.672) W związku z tym, że zadaniem schroniska młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, poprzez zapewnienie młodzieży szkolnej i studenckiej taniego noclegu zasadne jest ustalenie maksymalnych opłat za nocleg   w schronisku młodzieżowym w Lubinie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)