Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 207 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data publikacji: 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 07.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXIX/207/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 07 czerwca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

 

§ 2

W skład komisji konkursowej powołuje się:

1)  Danuta Wantuła - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

2)  Iwona Dybo - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

3)  Dagmara Furgał - przedstawiciel Zarządu Powiatu,

4)  Lena Plaminiak - przedstawiciel Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

5)  Jolanta Mokrzycka - przedstawiciel Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

6)  Aneta Sawczuk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7)  Anna Filarowska - przedstawiciel Rady Rodziców,

8)  Beata Goldszajdt - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP,

9)  Ryszard Lis - przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” POiW.

 

§ 3

Wyznacza się  Danutę Wantułę  na Przewodniczącego komisji konkursowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych przeprowadzi postępowanie konkursowe z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373).

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)