Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 195 w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę budynku.
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę budynku.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr  142  poz. 1592,  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) ) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.   Wyraża zgodę użytkownikowi nieruchomości – Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lubinie, na przebudowę budynku Zakładu Anatomopatomorfologii położonego w obrębie nr 5 miasta Lubina, na terenie działki nr 1/5 o powierzchni 5,4629 ha, zgodną z projektem budowlanym remontu sporządzonym przez MODUŁ s.c. Zakład Projektowania i Realizacji w marcu 2011 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz z obowiązującymi przepisami prawa.  

2.   Inwestorem przedsięwzięcia określonego w pkt. 1 jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 15 marca 2011 r. znak ZOZ-DT/48/11, uzupełnionym pismem
z dnia 6 maja 2011 r. znak ZOZ-DT/72/11 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wystąpił o wyrażenie zgody na przebudowę istniejącego budynku Zakładu Anatomopatomorfologii położonego w Lubinie przy ul Bema 5-6, na terenie działki nr 1/5, zgodnie z projektem budowlanym remontu.

Przebudowę budynku Zakładu Anatomopatomorfologii wymusza konieczność wymiany wyeksploatowanej komory chłodniczej.

Planowana przebudowa została zaakceptowana przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie uchwałą Nr 6/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku stanowi własność Powiatu Lubińskiego i znajduje w użytkowaniu Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie na podstawie umowy użytkowania – aktu notarialnego Repertorium A Nr 3059/2005 z dnia 17 maja 2005 r..

Stosownie do przepisu art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) prawa właścicielskie do tej nieruchomości wykonuje Zarząd Powiatu w Lubinie. Kwestie wykonywania użytkowania nieruchomości przez ZOZ określają zapisy ww. umowy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

W przypadku wyrażenia zgody, wszelkie nakłady na przebudowę budynku Zakładu Anatomopatomorfologii poniesie Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Nakłady poniesione na przebudowę zwiększą wartość budynku i tym samym zwiększą wartość mienia Powiatu Lubińskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)