Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. nr 188 w sprawie przyjęcia harmonogramu likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku
Data publikacji: 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 UCHWAŁA NR XXXVII/188/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XI/91/11, Nr XI/92/11, Nr XI/93 i Nr XI/94/11 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się harmonogram likwidacji Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście oraz dyrektorom Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z zapisem w Art. 32. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady powiatu i zapisem w Art.59, ust. 1 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

 

Rada Powiatu w Lubinie, w dniu 26 maja 2011 r., podjęła uchwały dotyczące: likwidacji Technikum w Chróstniku, likwidacji Szkoły Policealnej w Chróstniku, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku i likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie. Likwidacja ww. szkół i placówek powoduje, że przestanie funkcjonować Zespół Szkół w Chróstniku  i Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie.Harmonogram prac związany z likwidacją zespołów szkół i placówek powinien być przyjęty przez Zarząd Powiatu i dyrektorów likwidowanych placówek.

 

Przyjęcie harmonogramu dotyczącego likwidacji zespołów szkół i placówki nie rodzi skutków finansowych obciążających budżet powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)