Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2011 r. nr 185 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 20.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 20.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/185/2011

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2011 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art.7a oraz art. 32 ust.2 pkt 4 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

     

§ 1

 

1.   Zawiera się porozumienie pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na zakup oświetlenia auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  przy ul Kopernika 7 w Lubinie.

2.   Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7a oraz art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań Powiat może zawierać umowy z innymi podmiotami i może wzajemnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym pomocy finansowej. Na wniosek Gminy Miejskiej Lubin Powiat Lubiński przekazuje środki finansowe na zakup oświetlenia auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, co wpłynie na poprawę jakości realizowanych zadań oświatowych szkoły.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)