Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2011 r. nr 184 w sprawie kierowania placówką rodzinną w czasie nieobecności dyrektora.
Data publikacji: 20.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 20.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXV/184/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2011 r.

 

 

w sprawie kierowania placówką rodzinną w czasie nieobecności dyrektora.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza Pani Janinie Czura kierowanie Rodzinnym Domem Dziecka w Raszówce w czasie urlopu wypoczynkowego oraz innych nieobecności Pana Leszka Czura – dyrektora Placówki.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr CLXIX/944/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie kierowania placówką rodzinną w czasie nieobecności dyrektora.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) w razie nieobecności dyrektora placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez pomiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem.

            Pan Leszek Czura Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce pismem  z dnia
5 maja 2011 r. wskazał Panią Janinę Czura do kierowania Placówką w czasie jego nieobecności.

            Pani Janina Czura jest pracownikiem Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce, w którym  obecnie umieszczonych jest 9 dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 lat.

            Pani Janina Czura kierowała Rodzinnym Domem Dziecka w Raszówce podczas nieobecności Dyrektora na podstawie uchwały Nr CLXIX/944/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Zarządu Powiatu w Lubinie. Uchwała straciła moc w związku z rozwiązaniem przez Janinę Czura z dniem 26 kwietnia 2011 r. stosunku pracy.

Pani Janina Czura na wniosek Pana Leszka Czura Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce została ponownie, z dniem 1 maja 2011 r. zatrudniona w Placówce.

W związku z powyższym konieczne jest ponowne podjęcie uchwały w sprawie kierowania Rodzinnym Domem Dziecka w Raszówce w czasie nieobecności dyrektora.

Warunki pracy i płacy określone w umowie o pracę zawartej w dniu 29 kwietnia
2011 r. pomiędzy Panem Tadeuszem Kielanem Starostą Lubińskim a Panią Janiną Czura pozostają na poziomie wcześniejszego zatrudnienia i nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2011 Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.        


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)