Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 180 w sprawie nabycia nieruchomości.
Data publikacji: 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 17.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/180/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 maja 2011 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675), 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323) i § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 112 poz. 1878 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia nabyć na podstawie umowy sprzedaży od Teresy Słoty i Mirosława Słoty zam. w Lubinie przy ul. Kruczej 8/22 na rzecz Powiatu Lubińskiego prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 466/62 o pow. 0,0039 ha położonej w obrębie Obora gmina Lubin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą LE1U/00027598/7 zajętej pod drogę powiatową nr 1219D, za cenę w kwocie 3.200,00 (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nabycie nieruchomości przez Powiat Lubiński może nastąpić między innymi w drodze umowy kupna-sprzedaży na cele związane z realizacją zadań własnych powiatu.

W związku z zajęciem gruntu działki nr 466/62 o pow. 0,0039 ha położonej w obrębie Obora gmina Lubin drogą powiatową nr 1219D konieczność nabycia przez Powiat Lubiński od Teresy Słoty i Mirosława Słoty zam. w Lubinie przy ul. Kruczej 8/22 prawa własności wskazanej nieruchomości uznaje się za zasadne.

Powiat Lubiński, w związku z przygotowaniem dokumentacji w sprawie nabycia nieruchomości poniósł koszty w wysokości 1.895,00 zł za sporządzenie projektu podziału nieruchomości w wyniku, którego wydzielona została działka nr 466/62 oraz opinii w formie operatu szacunkowego ustalającej wartość tej nieruchomości. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz ze sporządzeniem dokumentów do zawarcia tej umowy (odpis z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej) wyniosą około 2.500,00 i zostaną pokryte ze środków finansowych Powiatu Lubińskiego.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 02.04.2011 r. określił wartość działki nr 466/62 o pow. 0,0039 ha w wysokości 1.938,00 zł; opłaty z tytułu podatku od nieruchomości o pow. 0,0039 ha za lata 2008-2011 poniesione przez obecnego właściciela wynoszą 32,76 zł . 

Środki finansowe nabycia wskazanej nieruchomości zabezpieczone zostały w planie budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)