Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 178 w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Data publikacji: 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 17.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia  12 maja  2011 roku

w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  2011 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Dz.U. z 2010 r.,  Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr X/87/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Rozdysponowuje się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w  2011 roku:


1) w zakresie rehabilitacji zawodowej kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na:

 

a) przystosowanie   tworzonych   lub   istniejących    stanowisk   pracy   dla osób, stosownie  do potrzeb  wynikających   z   ich   niepełnosprawności,   adaptacji pomieszczeń  zakładu  pracy  do  potrzeb osób   niepełnosprawnych,  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie  niepełnosprawnej  funkcjonowania w zakładzie pracy,  dokonywanie  zwrotu  kosztów  zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w  pracy  0,00 zł,

 b)  dofinansowanie   do  wysokości  50%   oprocentowania   kredytu    bankowego zaciągniętego  na kontynuowanie działalności gospodarczej  2 000,00 zł,
c)  szkolenia  i  przekwalifikowania  osób niepełnosprawnych    2 000,00 zł,
d)  staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych  20 000,00 zł,
e)  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  70 000,00 zł,
 f)  zwrot kosztów   wyposażenia    stanowiska    pracy   osoby  niepełnosprawnej 156 000,00 zł,

 

2) w zakresie rehabilitacji społecznej kwotę 1 687 376,00 zł  przeznacza się na:


a) dofinansowanie   uczestnictwa   osób   niepełnosprawnych  i  ich   opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  80 000,00 zł,

     b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  16 600,00 zł,

     c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  83 720,00 zł,
d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  50 000,00 zł,
e) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej  1 405 620,00 zł,

     f)  dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej   51 436,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie oraz Departamentowi Edukacji i Spraw Społecznych  Starostwa  Powiatowego  w  Lubinie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Tadeuszowi Kielanowi Staroście Lubińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

      Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr  14, poz. 92 zpóźn. zm.) Rada Powiatu w Lubinie uchwałą z dnia 28 kwietnia br. dokonała ogólnego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań  określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.), na które przeznaczone zostały środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 na rok 2011.

     Zarząd Powiatu w Lubinie szczegółowo rozdysponowuje środki na poszczególne zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej.Pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyczynią się do poprawy jakości życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Są one także szansą dla osób niepełnosprawnych  na  podjęcie  pracy  oraz  samozatrudnienie. 

Zgodnie z art.68c ust.1 pkt 1 lit.b w związku z art.10b ust.2a ustawy środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2011 roku  dla Powiatu Lubińskiego w części rehabilitacji społecznej dotyczącej WTZ finansują maksymalnie 90 % kosztów działania warsztatów. Wobec powyższego nie mniej niż 10 % środków finansowych na funkcjonowanie  istniejących  WTZ  należy zabezpieczyć w budżecie powiatu.

      Kwota 51 436,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie kosztów tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej  „Promyk” przez  Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych  „Równe  Szanse” w Lubinie


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)