Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 177 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Data publikacji: 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 17.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 12 maja 2011 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „Przyjaciół Dzieci” w Szklarach
    Górnych, Szklary Górne 51c,

 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5.

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalncych w Rudnej mają powierzenie pełnienie obowiązków dyrektora do dnia 31 sierpnia 2011 r. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący, a kandydata na stanowisko wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z przepisami należy więc ogłosić konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz szkół. W związku z upływem kadencji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłoszenie konkursu na to stanowisko jest zasadne.

 

.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)