Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. nr 176 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.
Data publikacji: 17.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 17.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/176/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 maja 2011 r.

 

 

 

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie zatrudnia Panią Ewę Cieślowską na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie od dnia 12 maja 2011 r. na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie). W celu realizacji uchwały Nr XXVIII/150/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie oraz powołania komisji konkursowej, w wyniku postępowania konkursowego Komisja rekomendowała kandydaturę Pani Ewy Cieślowskiej na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie. Zarząd dokonał wyboru zgodnie z rekomendacją Komisji i skierował pismo do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubinie w sprawie wyrażenia opinii. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zatrudnienia Pani Ewy Cieślowskiej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie. Realizacja uchwały mieści się w ramach zatwierdzonego budżetu jednostki na rok 2011.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)