Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r. nr 175 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.
Data publikacji: 16.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

    UCHWAŁA NR XXXIII/175/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 maja 2011r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

 

     Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) w związku z § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 205, poz. 1701 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Załącznik do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji w Ścinawie otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji w Ścinawie.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Panu Krzysztofowi Maj – Wicestaroście.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

     Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455) szczegółową organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa regulamin placówki.Z uwagi na inny podział zadań w Załączniku do regulaminu organizacyjnego dotychczasowe stanowisko „Administrator” zastępuje się stanowiskiem „Specjalista”. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie został opracowany w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

 


Załączniki

-
  Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r.
nr 175.ods
(17.13 KB)

-
  Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 r.
nr 175.docx
(116.94 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)