Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Jednostki organizacyjne
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Data publikacji: 11.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 11.05.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 62127-2011 z dnia 2011-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: CZĘŚĆ A - wykonanie napraw cząstkowych dróg...
Termin składania ofert: 2011-03-11


Lubin: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 108332 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62127 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: CZĘŚĆ A - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych i wojewódzkich masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB (Wytwórnia Mas Bitumicznych) lub z recyklera. Zakres robót dla CZĘŚCI A: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez wbudowanie 310 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco (średnia głębokość 4cm), zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, w zależności od potrzeb tj. masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB lub z recyklera. Wykonanie napraw cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco obejmuje: - pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi dookoła ubytku w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - odkucie lub sfrezowanie starej nawierzchni w miejscu uszkodzenia, - oczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca przewidzianej naprawy, - posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku masą bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco z WMB lub z recyklera (jedną lub dwoma warstwami), - zagęszczenie ułożonej masy walcem lub płytą wibracyjną, - skropienie łaty emulsją lub asfaltem upłynnionym i posypanie drobnym grysem, - zagospodarowanie kory bitumicznej poprzez przetopienie w recyklerze i ponowne wbudowanie w nawierzchnię, - uporządkowanie terenu robót, wywóz gruzu oraz niezagospodarowanej kory bitumicznej na własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami). CZĘŚĆ B - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji z remontera. Zakres robót dla CZĘŚCI B: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg powiatowych (średnia głębokości do 5cm), grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 520 ton. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, (zagęszczarką płytową), - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ A

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o.o., Miroszowice 19 h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 228017,40

·         Oferta z najniższą ceną: 228017,40 / Oferta z najwyższą ceną: 235600,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOROWCZYK (Lider Konsorcjum), Biedrzychowa 6a, 59-101 Polkowice, kraj/woj. dolnośląskie.

·         Firma Wielobranżowa MATRAB Marian Kaptur, ul. Zarabie 21a, 32-410 Dobczyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243882,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 161200,00

·         Oferta z najniższą ceną: 161200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 249444,00

·         Waluta: PLN.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Alfred Pilch
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
11.05.2011 Edycja dokumentu (Beata Michalik)