Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2009 roku nr 953 w sprawie zawarcia porozumienia na kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy.
Data publikacji: 16.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXII/953/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 lutego 2009 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia na kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy.

 

Na podstawie art. 32  ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 5c pkt. 2 i art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy w Technikum w Rudnej na podbudowie programowej gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej od dnia 1 września 2009 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Z-cy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony  Środowiska..

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy w Technikum w Rudnej na podbudowie gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jest rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły i jednocześnie zwiększa atrakcyjność edukacyjną powiatu.  Szkoła uzyskała pozytywną opinię w zakresie kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubinie, pismo PRZ.9200-18/08.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji      Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) nie później niż do końca lutego 2009 r. podać kandydatom do wiadomości kryteria naboru. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

Kształcenie w nowym zawodzie w istniejącym Technikum w Rudnej nie jest tworzeniem nowej szkoły tylko rozszerzeniem zawodów w których kształci szkoła. Mając powyższe na względzie, rozpoczęcie kształcenia jest możliwe dopiero od 1 września 2009 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)