Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2009 roku nr 952 w sprawie przekazania w zarządzanie boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie.
Data publikacji: 16.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXII/952/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie przekazania w zarządzanie boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz zgodnie z  założeniami programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia przekazać w zarządzanie boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012” Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie.

 

§ 2

Upoważnia Pana Mariana Szagałę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie do dokonywania czynności związanych z zarządzaniem obiektem, w szczególności:

1)      zawierania umów na dostawę wody, energii, wywozu nieczystości oraz innych umów związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu,

2)      zatrudnienia trenera środowiskowego oraz innych osób do obsługi obiektu,

3)      zawierania umów ubezpieczenia obiektu i znajdującego się na jego terenie mienia
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

§ 3

Zobowiązuje zarządzającego do:

1)      zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie,

2)      dbania o stan techniczny powierzonego obiektu - dokonywania bieżących napraw
i utrzymywania w stanie nie pogorszonym obiektu „ORLIK 2012”,

3)      utrzymywania w czystości i porządku obiektu i terenu wokół,

4)      używania obiektu zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,

5)      eksploatowania boiska zgodnie z zasadami programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

 

§ 4

Szczegółowe warunki przekazania obiektu określi umowa użyczenia, zawarta po wygaszeniu trwałego zarządu.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

 

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Ryszard Kabat, Członek Zarządu, Z-ca Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Boisko zostało wybudowane w ramach programu boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko – ORLIK 2012” na nieruchomości położonej w Lubinie, przy ul. Szpakowej 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym 172/4, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, a będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przekazania ww. boiska w zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Lubinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu  gospodaruje mieniem powiatu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ww. ustawy zarząd może upoważnić kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)