Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 171 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXII/171/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 27 kwietnia 2011 r. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2011 r. udziela Panu Henrykowi Krupie – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisania dokumentów w imieniu Powiatu Lubińskiego dotyczących realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190 D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działania nr 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a w szczególności do dokonywania zmian podpisanej umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia  24.08. 2009 r. oraz podpisywania wniosków o płatności w ramach projektu.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

            Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)