Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 169 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Alfredowi Pilchowi Pełnomocnikowi Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXII/169/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Alfredowi Pilchowi Pełnomocnikowi Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/155/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z dniem 27 kwietnia 2011 r. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2011 r. udziela Panu Alfredowi Pilchowi Pełnomocnikowi Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie pełnomocnictwa do reprezentowania na zewnątrz Powiatu w sprawach związanych z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej, bankami, sądami oraz do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych oraz do wykonywania czynności jako pracodawca z zakresu prawa pracy.

 

§ 2

 

Pełnomocnictwo określone w § 2 nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.W celu realizacji uchwały Nr XXIX/155/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie udziela Alfredowi Pilchowi - Pełnomocnikowi Zarządu Powiatu ds. Likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie pełnomocnictwa określonego w uchwale.

            Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)