Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 168 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  XXXII/168/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia:

Panią Ewę Kałuzińską – Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawach:

1.   wyrażania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości położonych w granicach pasa drogowego stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, w tym dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

2.   rozgraniczania nieruchomości gruntowych przylegających lub położonych w granicach pasa drogowego stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego,

3.   współdziałania w opracowywaniu projektów rozwoju sieci drogowej,

4.   opracowania projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,

5.   pełnienie funkcji inwestora,

6.   przygotowania niezbędnej dokumentacji: techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dotyczy § 1 pkt 1:

Zgodnie z art. 32  ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, inwestor musi uzyskać zezwolenie właściciela gruntu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. W przypadku gruntów położonych w granicach pasa drogowego będących własnością Powiatu Lubińskiego, właściwym do udzielenia zezwolenia jest Zarząd Powiatu.

 

Dotyczy § 1 pkt 2:

 

Zgodnie z art. 29 do art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Czynności te wykonywane są przez geodetę w obecności stron lub osób upoważnionych. W przypadku gruntów będących własnością Powiatu Lubińskiego, właściwym do udziału w czynnościach jest Zarząd Powiatu.

Czynności wymienione w projekcie uchwały Zarządu Powiatu należą do kompetencji Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)