Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 167 w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu Powiatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXII/167/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu Powiatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Panu Tadeuszowi Kielanowi Staroście Lubińskiemu wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Zarządu Powiatu w Lubinie jako kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności. W przypadku Powiatu Lubińskiego kierownikiem zamawiającego jest Zarząd Powiatu. Do czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego należy w szczególności:

a)  zgodnie z art. 21 ust 1 w/w ustawy -  powołanie komisji do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)  zgodnie z art. 21 ust. 3 w/w ustawy – określenie organizacji, trybu pracy oraz obowiązków członków komisji przetargowej

Uzasadnienie faktyczne:

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli Staroście Lubińskiemu m.in. na powoływanie komisji przetargowych oraz zatwierdzania jej prac dla zadań gdzie zamawiającym jest Powiat Lubiński wymagających przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co wpłynie na przyspieszenie realizacji samej procedury oraz pozwoli na sprawniejszy jej przebieg.

Skutki finansowe:

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)