Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 163 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXX/163/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001rt. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278) oraz art.53 ust.2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza Pani Monice Tomczyk – Skarbnikowi Powiatu obowiązki i odpowiedzialność  w zakresie gospodarki finansowej Powiatu, w tym:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywani wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 2 i art. 54. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) kierownik jednostki może powierzyć obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)