Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 162 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXX/162/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b art. 35 ust 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Chróstnik gmina Lubin, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00037468/0 oznaczoną geodezyjnie jako działki nr:

       109/69 o pow. 2,2338 ha,

       109/70 o pow. 1,0331 ha,

       109/71 o pow. 0,8360 ha,

       109/72 o pow. 1,0596 ha,

       109/74 o pow. 0,4331 ha,

       109/75 o pow. 0,2304 ha,

       109/76 o pow. 0,8058 ha.

 

§ 2

 

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1.     Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.     Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

§ 4

 

1.    Sprzedaży nieruchomości określonej w § 1 dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2.    Ustalić cenę wywoławczą dla nieruchomości, określonej w § 1 w kwocie:
12.119.064,00 zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały oraz przeprowadzenie czynności technicznych związanych z publikacją ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenie wyników przetargu powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, tj. Zarząd Powiatu w Lubinie sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Przepis art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymienia informacje jakie powinny znajdować się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ  ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Rada Powiatu w Lubinie w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr VII/51/2011
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Chróstniku. Rozwiązanie Zespołu Szkół
w Chróstniku spowoduje uwolnienie nieruchomości będącej w posiadaniu tej jednostki,
co  pozwoli na wszczęcie procedury jej zbycia.

Powiat Lubiński, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży poniósł koszty w wysokości 12.300,00 zł za sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych ustalających wartość tej nieruchomości. Koszty związane z podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz ogłoszeń
o przetargu, a także sporządzenia dokumentów do zawarcia umowy sprzedaży (odpisy
z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej) wyniosą około 4.200,00 zł i zostaną pokryte ze środków finansowych Powiatu Lubińskiego.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wskazanej w załączniku Nr 1 stanowić będą dochód Powiatu Lubińskiego i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

           


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)