Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 161 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXX/161/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142  i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2.  Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określania szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym oraz placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. W uchwale uwzględniono w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które  powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Przyjęte zasady ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania nie spowodują wzrostu kosztów. Szkoły otrzymują dotację na każdego ucznia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół nie niższej jednak niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)