Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr 152 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b art. 35 ust 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia przeznaczyć do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

1)      oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 209 o powierzchni 0,0879 ha, położoną w obrębie 5 miasta Lubina, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00039011/6,

2)      oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 88/1 o powierzchni 0,0354 ha położoną w obrębie 5 miasta Lubina, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00049200/1 i nr 88/2 o powierzchni 0,0942 ha, położoną w obrębie 5 miasta Lubina, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1U/00032055/7.

 

§ 2

 

1.     Podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2.     Wykazy, o którym mowa w ust. 1 stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

1.    Wykazy podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.    Informacja o wywieszeniu wykazów podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

§ 4

 

1.   Sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2.    Ustalić cenę wywoławczą dla nieruchomości, określonej w:

1)    § 1 pkt 1 w kwocie: 1.983.522,00 zł,

2)    § 1 pkt 2 w kwocie: 995.605,00 zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały oraz przeprowadzenie czynności technicznych związanych z publikacją ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenie wyników przetargu powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ,
tj. Zarząd Powiatu w Lubinie sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres
21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Przepis art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymienia informacje jakie powinny znajdować się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ  ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Rada Powiatu w Lubinie w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr VII/59/2011
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie z siedzibą w Lubinie
przy ul. Odrodzenia 26. Przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lubinie mieszczącej się obecnie w Lubinie przy ul. Kopernika 16 do siedziby Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie przy ul. Szpakowej 1 spowoduje uwolnienie nieruchomości będącej
w posiadaniu tej jednostki. Nieruchomości opuszczone przez wskazane jednostki staną się zbędne dla Powiatu Lubińskiego, co pozwoli na wszczęcie procedury ich zbycia.

Powiat Lubiński, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży poniósł koszty sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych ustalających ich wartość
w wysokości 4.059,00. Koszty związane z podaniem do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargu, a także sporządzenia dokumentów do zawarcia umowy sprzedaży (odpisy z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej) wyniosą około 6.800,00.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wskazanych w załączniku Nr 1 i Nr 2 stanowić będą dochód Powiatu Lubińskiego i przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)