Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr 150 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie oraz powołania komisji konkursowej.
Data publikacji: 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVIII/150/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie oraz powołania komisji konkursowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40  poz. 229, Nr 81, poz. 527,Nr 125 poz. 842) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

2.     Ogłoszenie należy zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie i Starostwa Powiatowego w Lubinie.

3.     Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie w składzie:

1)    Danuta Wantuła

2)    Aneta Lubaś

3)    Dagmara Furgał

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Wicestaroście.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   

  

 UZASADNIENIE

 

 

            W związku z odwołaniem dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie zachodzi konieczność wyłonienia kandydata w drodze konkursu. Określono wymagania niezbędne, dodatkowe, zakres wykonywanych zadań oraz wymagane dokumenty. Kandydata wyłoni komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lubinie.   

 


Załączniki

-
  Załącznik do uchwały nr 150.docx
(14.35 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)