Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr 149 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia z dniem 11 kwietnia 2011 r. Panią Joannę Klaczko – p.o. obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, a w szczególności do:

1) udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

2) zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,

3)  zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,

4) reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)