Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2011 r. nr 146 w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVII/146/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie zwolnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
w Ścinawie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarząd postanawia z dniem 08 kwietnia 2011 r. zwolnić Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie Panią Joannę Bałasz.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Przyczyną wypowiedzenia jest brak zaufania spowodowany stwierdzeniem licznych nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie potwierdzonych w przeprowadzonych czynnościach kontrolach przez organ upoważniony do nadzoru nad Placówką tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie polegających m.in. na:

1.    niewłaściwym organizowaniu wypoczynku dla wychowanków Placówki w ten sposób, że m.in.: jako organizator wypoczynku zimowego w Marianówce w okresie od 21.02.2011 do 27.02.2011 nie zapewniła Pani prawidłowej opieki poprzez oddelegowanie, do bezpośredniej opieki wychowanków Placówki, pracowników nie posiadających wymaganych prawem uprawnień oraz nie zapewniła Pani kontroli obecności i pracy opiekunów w szczególności pani Ewy Żubrowskiej kierownika wypoczynku, która miała sprawować bezpośredni nadzór nad wychowankami oraz podległymi pracownikami oddelegowanymi do opieki nad dziećmi pomimo, że nieprawidłowości w organizowaniu wypoczynku zostały stwierdzone w przeprowadzonej kontroli dotyczącej wypoczynku letniego w 2010 roku przez PCPR oraz zostały nałożone zalecenia pokontrolne, które miały wyeliminować w przyszłości nieprawidłowości przy organizacji wyjazdów dzieci co w konsekwencji stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa powierzonych pod opiekę dzieci;

2.    nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji stwierdzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych;

3.    braku współpracy z organizacjami związkowymi poprzez m.in. brak konsultacji regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy co stanowi naruszenie przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)