Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 145 w sprawie zawarcia umowy użyczenia i przekazania mienia ruchomego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVI/145/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia i przekazania mienia ruchomego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)  Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

§ 1

1.   Postanawia:

1) podpisać umowę użyczenia z Gminą Miejską Lubin na użyczenie lokali użytkowych
o łącznej powierzchni 2.208,21 m2 usytuowanych w budynku położonym w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a na działce nr 289/9 o powierzchni 0,9107 ha, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego,

2) przekazać Gminie Miejskiej Lubin do bezpłatnego używania mienie ruchome będące na wyposażeniu Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, stanowiące własność Powiatu Lubińskiego

- na realizację zadań oświatowo - wychowawczych placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

2.   Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi za protokołem zdawczo - odbiorczym.

3.   Umowa użyczenia określona w ust. 1 pkt 1 zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

5. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r.

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do zapisu art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość  może być przedmiotem m. in. użyczenia.

W dniu 30 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin zostało zawarte Porozumienie nr 1/2011 w sprawie przekazania przez Powiat Lubiński do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkół
i placówki oświatowo-wychowawczej.

Zgodnie z treścią § 12 porozumienia od dnia 01.04.2011 r. Gmina Miejska Lubin staje się dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie organem prowadzącym.

Natomiast stosownie do zapisu zawartego w § 9 ust 2 i § 10 porozumienia Powiat Lubiński zobowiązał się użyczyć nieodpłatnie Gminie Miejskiej Lubin lokale użytkowe o  łącznej powierzchni 2.248,21 m2 usytuowane w budynku położonym w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a na działce nr 289/9 o powierzchni 0,9107 ha oraz przekazać do bezpłatnego używania mienie ruchome będące na wyposażeniu Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

Od dnia obowiązywania umowy tj. od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. koszty utrzymania  nieruchomości poniesie Powiat Lubiński w wysokości około 226.114,00 zł.

Ustalenia zawarte w porozumieniu oraz cytowane wyżej przepisy uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)