Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 143 w sprawie powierzenia czynności likwidatora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVI/143/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie powierzenia czynności likwidatora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz uchwały Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 05 kwietnia 2011 r. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, nie dłużej niż do dnia 30 września 2011 r. powierza Panu Krzysztofowi Siudzińskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie realizację czynności związanych z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.

 

§ 2

 

Do czynności związanych z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lubinie należy w szczególności:

1)   zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki) na dzień 30 czerwca 2011 r.,

2)    przeprowadzenie inwentaryzacji mienia na dzień 30 czerwca 2011 r.,

3)    przekazanie mienia protokołem do Starostwa Powiatowego w Lubinie,

4)    uregulowanie stosunków pracy z pracownikami likwidowanej jednostki,

5)    uregulowanie zobowiązań finansowych i ściągnięcie należności,

6)    zamknięcie rachunków bankowych i przekazanie pozostałych środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Lubinie na konto dochodów budżetu Powiatu na dzień 31 czerwca 2011 r.,

7)    sporządzenie zestawienia należności i zobowiązań, które na dzień zamknięcia jednostki staną  się należnościami i zobowiązaniami Starostwa Powiatowego w Lubinie,

8)    archiwizacja dokumentów,

9)     protokolarne przekazanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Starostwa Powiatowego w Lubinie,

10)   sporządzenie i przedłożenie Staroście Lubińskiemu sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Członkowi Zarządu Powiatu w Lubinie – Panu Damianowi Stawikowskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady. W celu realizacji uchwały Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 2 zasadnym jest wyznaczenie likwidatora, który odpowiedzialny będzie za prawidłowe przeprowadzenie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie oraz sporządzenie bilansu po zakończeniu likwidacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)