Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 140 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXVI/140/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507) oraz  § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju   (Dz. U. z 2000 r. Nr 44, poz. 520, z 2007 r. Nr 160, poz. 1134)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Wicestaroście.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

  

Zgodnie z art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem ogłasza podmiot, który utworzył zakład.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXI/106/2011 z dnia 14 marca 2011 roku. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z późn. zm.) postępowanie konkursowe rozpoczyna opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie. Kolejnym etapem postępowania konkursowego jest ogłoszenie o konkursie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 


Załączniki

-
  Załącznik do uchwały Nr 140 Zarządu Powiatu w Lubiniez dnia
05 kwietnia 2011 r.doc
(28.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)