Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2011 r. nr 138 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie za 2010 rok prowadzony przez Stowarzyszanie „Dać Nadzieję”.
Data publikacji: 12.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIV/138/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 marca 2011 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie za 2010 rok prowadzony przez Stowarzyszanie „Dać Nadzieję”.

 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

  

Przyjmuje sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie za 2010 rok prowadzony przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie zostało złożone w wymaganym terminie i zawiera informacje określone w przepisach prawa (zgodnie z § 21 ust. 2 cytowanego rozporządzenia).

W związku z powyższym stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.

Środki finansowe na działalność WTZ w 2010 roku zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym układem rodzajowym kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie w 2010 roku, stanowiącym załącznik do aneksu nr 2/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. do umowy o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 28 listopada 2005 r.

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)