Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 134 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Data publikacji: 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIII/134/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1      Przyjmuje projekt  uchwały   Rady   Powiatu   w  Lubinie  w   sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków  i sposobu ich przyznawania przyjętej uchwałą Nr XVI/81/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku.

2      Przekazuje  projekt  uchwały   zaopiniowany  przez  związki  zawodowe zrzeszające nauczycieli  do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała  Nr XVI/81/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie  przyjęcia  projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm./ organy prowadzące szkołę są zobowiązane  do corocznego przeznaczenia w swoich budżetach środków finansowych niezbędnych do udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Kompetencje organu prowadzącego, w myśl art. 91 d pkt 1 powołanej wyżej ustawy, wykonuje Rada Powiatu do której należy ustalenie w budżecie kwoty ogólnej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwota nie została określona przez ustawodawcę, a jej wysokość jest uzależniona od możliwości finansowych powiatu.W uchwalonym budżecie powiatu na 2011 rok wysokość tę określono na poziomie 0,3% ( 65 676 zł) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)