Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 130 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lubinie.
Data publikacji: 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIII/130/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia wystąpić z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 318 dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00040342/5. Przedmiotowa nieruchomość została darowana dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Starosta Lubiński oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie występowali z wnioskami o środki finansowe na remont budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie. Zgodnie z dokumentacją projektową koszt realizacji całego zadania wyceniono
na kwotę 2 800 000 zł.  Pozyskano jedynie kwotę 42 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 Brak środków finansowych uniemożliwia przystosowanie budynku położonego przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Do dzisiaj powiat poniósł wydatki związane z remontem w kwocie 141 340,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, na roboty termomodernizacyjne i remontowe dla budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie oraz na wymianę stolarki okiennej na poziomie parteru w tymże budynku.

Koszt utrzymania nieużytkowanej nieruchomości jest duży. Tylko w 2010 roku wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości wyniosły ok. 29 000 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za energię i gaz, podatek od nieruchomości, monitoring, porządkowanie terenu oraz obsługę kotłowni.

Ponadto w wyniku reorganizacji Starostwa Powiatowego w Lubinie zaplanowano przeniesienie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do siedziby Starostwa.

Wniosek do Wojewody o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny jest zasadny z uwagi na możliwość zbycia nieruchomości i odzyskania  poniesionych wydatków, co nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji finansowej Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)