Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 129 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIII/129/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 19 ust. 1, 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193D ul. Paderewskiego w Lubinie – etap I, od km proj. 0+020 do km proj. 0+480”.

 

§ 2

 

Powołuje Komisję do przeprowadzenia w/w postępowania w następującym składzie:

1. Przewodniczący        - Krzysztof Sobków

2. Sekretarz                  - Dagmara Olejnik

3. Członek                    - Ewa Kałuzińska

4. Członek                    - Henryk Krupa

5. Członek                    - Magdalena Pieńko

 

§ 3

 

Zakres oraz tryb pracy komisji przetargowej określa Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Lubińskiego z dnia 19.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 4

 

Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z wyłączeniem czynności: zatwierdzenia protokołu postępowania, powoływania i odwoływania członków komisji oraz podpisania umowy Krzysztofowi Sobków- Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 5

 

Wykonanie i nadzór nad realizacją uchwały oraz czynność zatwierdzenia protokołu postępowania powierza Staroście.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)