Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 128 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy.
Data publikacji: 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.04.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXIII/128/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) oraz § 7 pkt 3 Uchwały NR LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia  nie wyrazić zgody Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ZAGŁĘBIE” Lubin z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 98 na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonej jako działka nr 64/3 o powierzchni 1,5080 ha.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

  

W dniu 25.02.2011 r. Miejski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE” Lubin pismemnr 229/2011 wystąpił z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w granicach działki nr 64/3, obręb 1 miasta Lubina.

Wnioskodawca w piśmie swoją sytuację finansową argumentuje złymi warunkami atmosferycznymi w okresie od listopada 2010 roku do lutego 2011 roku. Regulowanie zobowiązań  względem powiatu od początku trwania umowy było nieterminowe, a nie tylko w „złym” dla MKS „Zagłębie” Lubin okresie zimowym.

Przedstawione fakty oraz sytuacja finansowa Starostwa uzasadniają negatywne stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)