Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2009 roku nr 951 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 05.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  CLXXI/951/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 lutego 2009 r.

 

 w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,   poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420) oraz art. 103 § 1 Kodeksu cywilnego Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Upoważnia Panią Grażynę Dąbrowską – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie do zawarcia umowy o wartości 153 111,12 zł brutto na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie” z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie zawarła umowę bez posiadania uchwały Zarządu Powiatu upoważniającej ją do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie”. Zgodnie z art. 103 KC §1 „Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta”.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)