Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2011 r. nr 77 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.
Data publikacji: 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR XV/77/2011
ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE
z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 58 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:
§ 1

1. Przeznacza kwotę 4 980,00 zł ( słownie :  cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) na pokrycie  kosztów zajęć feryjno-sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  prowadzonych  przez Powiat Lubiński w  okresie ferii  zimowych  w 2011 r.

2. Ustala wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia feryjno-sportowe w kwocie 30,00 zł brutto za godzinę.

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,
        Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300   

§ 2

 
Ustala przydział środków na zajęcia feryjno-sportowe:

Lp.
Nazwa Jednostki oświatowej
Ilość Przyznanych Godzin
Wysokość przyznanych środków
1.
I LO im. M. Kopernika w Lubinie
26
780
2.
II LO w Lubinie
26
780
3.
Zespół Szkół nr 1 w Lubinie
26
780
4.
Zespół Szkół nr 2 w Lubinie
26
780
5.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie
26
780
6.
Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie
26
780
7.
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
10
300


Ogółem:
166
4 980


§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Wicestaroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)