Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2011 r. nr 76 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR XV/76/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 8 lutego 2011 r.


w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r. Nr 162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675)  Zarząd   Powiatu   w  Lubinie    uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej, realizowanego 30 marca 2011 r. przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, do wysokości  4 000 PLN (sł : cztery  tysiące zł).
Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300   

§ 2


Wykonanie uchwały powierza Departamentowi Edukacji i Spraw Społecznych.

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Zgodnie z uchwałą nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011 zabezpieczono środki finansowe na realizację Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej, do wysokości: 4000 PLN ( Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300).


 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)