Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2011 r. nr 75 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.
Data publikacji: 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 22.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR XV/75/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 08 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.
2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wnioskodawca
Zarząd Powiatu
w Lubinie
Projekt               
z dnia 07.02.2011


UCHWAŁA NR ................../2011
RADY POWIATU W LUBINIE
z dnia  ..................2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 
§ 1

 
Z dniem 31 sierpnia 2011 r. zamierza się zlikwidować Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chróstniku, Chróstnik 60  wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Chróstniku.

§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Adam Myrda


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Chróstniku na podbudowie programowej gimnazjum zakończyła kształceniu uczniów z dniem 31 sierpnia 2006 r. Pomimo prowadzonej rekrutacji na lata 2006/2007 i 2007/2008 szkoła nie dokonała naboru. Na rok szkolny 2008/2009 dyrektor szkoły nie występował z wnioskiem o dokonanie naboru.
W chwili obecnej szkoła nie kształci żadnego ucznia. W związku z powyższym, należy podjąć decyzję o likwidacji szkoły.
Szczegółowe uzasadnienie podano w projekcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Chróstniku.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)