Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Jednostki organizacyjne
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na: "Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie"
Data publikacji: 23.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 23.02.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 62127 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: CZĘŚĆ A - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych i wojewódzkich masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB (Wytwórnia Mas Bitumicznych) lub z recyklera. Zakres robót dla CZĘŚCI A: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez wbudowanie 310 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco (średnia głębokość 4cm), zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, w zależności od potrzeb tj. masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB lub z recyklera. Wykonanie napraw cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco obejmuje: - pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi dookoła ubytku w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - odkucie lub sfrezowanie starej nawierzchni w miejscu uszkodzenia, - oczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca przewidzianej naprawy, - posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku masą bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco z WMB lub z recyklera (jedną lub dwoma warstwami), - zagęszczenie ułożonej masy walcem lub płytą wibracyjną, - skropienie łaty emulsją lub asfaltem upłynnionym i posypanie drobnym grysem, - zagospodarowanie kory bitumicznej poprzez przetopienie w recyklerze i ponowne wbudowanie w nawierzchnię, - uporządkowanie terenu robót, wywóz gruzu oraz niezagospodarowanej kory bitumicznej na własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami). CZĘŚĆ B - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji z remontera. Zakres robót dla CZĘŚCI B: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg powiatowych (średnia głębokości do 5cm), grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 520 ton. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, (zagęszczarką płytową), - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych: - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegających na remoncie lub odnowie nawierzchni dróg mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco o łącznej wartości robót wg umów nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto dla CZĘŚCI A oraz wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegających na remoncie lub odnowie nawierzchni dróg grysami i emulsją z remontera o łącznej wartości robót wg umów nie mniejszej niż 400 tys. zł brutto dla CZĘŚCI B. - Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz zrealizowanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonywania robót, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym zrealizowanie zamówienia: - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do realizacji przedmiotowego zamówienia w tym: Dla CZĘŚCI A: - recyklerem - min. 1 szt., - frezarką - min. 1 szt., - lekkim walcem wibracyjnym - min. 1 szt., - płytą wibracyjną - min. 1 szt., - piłą do cięcia nawierzchni - min. 1 szt. - samochodem samowyładowczym powyżej 5 t - min 1 szt., - termosem do przewozu masy - min. 1 szt. Dla CZĘŚCI B: - remonterem nawierzchniowym typu Patcher - min. 1 szt., - lekkim walcem wibracyjnym lub zagęszczarką płytową - min. 1 szt., - samochodem samowyładowczym o ładowności powyżej 5 t - min 1 szt., - Na potwierdzenie tego warunku ma złożyć wykaz z podaniem rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ,

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dwukrotna cena brutto przedstawiona w ofercie dla danej CZĘŚCI całego zadania będącego przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Załącznik nr 1A do SIWZ dla CZĘŚCI A - Formularz ofertowy. 2.Załącznik nr 1B do SIWZ dla CZĘŚCI B - Formularz ofertowy. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie. 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie. 5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ A.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ A - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych i wojewódzkich masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB (Wytwórnia Mas Bitumicznych) lub z recyklera. Zakres robót dla CZĘŚCI A: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich, poprzez wbudowanie 310 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco (średnia głębokość 4cm), zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, w zależności od potrzeb tj. masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB lub z recyklera. Wykonanie napraw cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco obejmuje: - pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi dookoła ubytku w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - odkucie lub sfrezowanie starej nawierzchni w miejscu uszkodzenia, - oczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca przewidzianej naprawy, - posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku masą bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco z WMB lub z recyklera (jedną lub dwoma warstwami), - zagęszczenie ułożonej masy walcem lub płytą wibracyjną, - skropienie łaty emulsją lub asfaltem upłynnionym i posypanie drobnym grysem, - zagospodarowanie kory bitumicznej poprzez przetopienie w recyklerze i ponowne wbudowanie w nawierzchnię, - uporządkowanie terenu robót, wywóz gruzu oraz niezagospodarowanej kory bitumicznej na własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ B - wykonanie napraw cząstkowych dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji z remontera. Zakres robót dla CZĘŚCI B: Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg powiatowych (średnia głębokości do 5cm), grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 520 ton. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, (zagęszczarką płytową), - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 


Załączniki

-
  PROJEKT UMOWY- II-2011.doc
(106 KB)

-
  SIWZ załączniki od 1 do 6.doc
(82 KB)

-
  SIWZ_PN II-2011.doc
(166 KB)

-
  SST D-05.03.17.doc
(183.5 KB)

-
  SST D-M 00.00.00.doc
(182 KB)

-
  Wykaz dróg pow. dla CZĘŚCI B - Załącznik nr 2 do
umowy.doc
(101.5 KB)

-
  Wykaz dróg pow. i woj. dla CZĘŚCI A - Załącznik nr 1 do
umowy.doc
(122 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Kosatka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
23.02.2011 Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)