Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 56 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na sfinansowanie praktyki zagranicznej uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Praktyka zagraniczna uczniów technikum – lepszy start w dorosłe życie zawodowe”.
Data publikacji: 25.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XI/56/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na sfinansowanie praktyki zagranicznej uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Praktyka zagraniczna uczniów technikum – lepszy start w dorosłe życie zawodowe”.

              

 

       Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,   z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

Upoważnia Pawła Klimaszewskiego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława                  Krupińskiego do:

1. Zawarcia i podpisania umowy nr 2010-1-PL1-LEO01-10490 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dofinansowania w maksymalnej kwocie 25 405 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięć euro) z przeznaczeniem na zorganizowanie praktyki zagranicznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

2. Dysponowania środkami finansowymi i rozliczania projektu wymienionego w ust.1.

3. Podpisywania i poświadczania dokumentacji za zgodność z oryginałem.

 

                                                                          § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)