Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 55 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dodatkowego.
Data publikacji: 25.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 25.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XI/55/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dodatkowego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753i Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 2 ust. 1 Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Zarządem Miasta w Lubinie w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57 z dnia 11 czerwca 2001 r.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia dodatkowego Nr 11 do Porozumienia z dnia  12 stycznia 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Zarządem Miasta  w Lubinie w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Tadeusza Kielana Starostę Lubińskiego do podpisania porozumienia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

            Zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach powiat organizuje i  prowadzi  co najmniej  jedną  powiatową  bibliotekę  publiczną. Zadania  powiatowej biblioteki publicznej  może  wykonywać , na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca siedzibę na obszarze powiatu.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)