Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2011 r. nr 46 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011
Data publikacji: 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IX/46/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 stycznia 2011 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 55 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 238  ust. 1 i 2 ustawy  z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, przyjętej Uchwałą Nr CCCXV/1726/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada 2010 r., w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1)    dotychczasowe brzmienie pkt 2) zastępuje się nowym o brzmieniu:

,,dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu  w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia,”

2)    pkt 3) otrzymuje brzmienie:

,,dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych   w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań,”

3)    dotychczasowy zapis pkt 3) otrzymuje numerację 4).

 

§ 2

 

W tabeli Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu ,,Plan wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011” w dz. 757  rozdz. 75702 wprowadza się następujące zmiany:

1)    w kolumnie ,,3” paragraf ,,8070” zastępuje się paragrafem ,,8110”,  

2)    w kolumnie ,,4” skreśla się zapis:

,,Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”i zastępuje nowym o brzmieniu: 

            ,,Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”. 

 

§ 3

 

Zarząd przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 

Uzasadnienie

 

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, Zarząd wprowadza zmiany uwzględniające opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 (Uchwała Nr II-280/2010 Składu Orzekającego z dnia 13 grudnia 2010 r.).

Zmiany mają swoje odzwierciedlenie w § 10 projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, zatwierdzonych Uchwałą Nr CCCXV/1726/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada   2010 r. oraz w Tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego na 2011 r. i dotyczą doprecyzowania charakteru udzielnego upoważnienia Zarządu Powiatu do dokonywania zmian planowanych wydatków oraz prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z obsługą długu (z § 8070 do § 8110).

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)