Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 41 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR VII/41/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218  i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Pana Piotra Kosatkę – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, do składania oświadczeń woli i podpisania dokumentów w imieniu Powiatu Lubińskiego dotyczących realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działania nr 3.1. „Infrastruktura drogowa”  Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,  a w szczególności do dokonywania zmian podpisanej umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 z dnia 24-08-2009r. oraz podpisywania wniosków o płatności w ramach projektu.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Tadeuszowi Kielanowi Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Pana Piotra Kosatki p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do podpisywania dokumentacji dotyczącej  realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” współfinansowanego  przez Unię Europejską. Powyższe upoważnienie jest konieczne ze względu na zmianę zmianą osoby na stanowisku Dyrektora jednostki, która reprezentuje Beneficjenta. Zgodnie z Uchwałą nr II/3/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 02-12-2010 r. Pan Piotr Kosatka pełni obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie od dnia 02-12-2010 r.

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)