Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 40 w sprawie zmiany Uchwały Nr CXLIX/823/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR VII/40/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr CXLIX/823/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubinie.

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.     nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr CXLIX/823/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      § 1  otrzymuje brzmienie:

 

„Powiatowe   Centrum   Pomocy   Rodzinie   w  Lubinie,   zwane   dalej  „Centrum”   działa w oparciu o przepisy prawa  w szczególności:

    1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009r. Nr 175,  poz. 1362 z późn. zm.),

    2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  2010r.   Nr 214, poz. 1407),

    3) ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.),

    4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,   poz. 1493 z późn. zm.),

    5)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,   poz. 535 z późn. zm.),

    6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn.zm.),

 7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

    8)  niniejszego regulaminu.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wynika z konieczności dostosowania treści dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)