Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 39 zmieniająca chwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR VII/39/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca chwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,  poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr CXXXI/724/2008  Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1  ust. 2 otrzymuje brzmienie

    „Dom działa na podstawie:

1)   ustawy  z  dnia  12  marca  2004r. o pomocy  społecznej   (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362   z późn. zm.),

2)   rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz.45 z późn. zm.),

3)   rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej  z dnia 19 października 2007r.   w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1455),

4)    rozporządzenia   Ministra    Polityki    Społecznej   z   dnia   19  października   2005 r.   w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki  i wychowania w placówkach opiekuńczo  wychowawczych  oraz nadzoru nad  działalnością  ośrodków  adopcyjno  opiekuńczych (Dz. U.  Nr 214, poz. 1812  z późn. zm.),

5)   ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz.  1240  z  późń.  zm.),

6)    niniejszego regulaminu.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka   w Składowicach.

 

§ 3

 

  Nadzór  nad  wykonaniem  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum Pomocy   Rodzinie w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wynika z konieczności dostosowania treści dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)