Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 37 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

             UCHWAŁA NR VII/37/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka  w Raszówce.

 

                      Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr CXXXI/723/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego  Rodzinnego Domu  Dziecka  w  Raszówce  wprowadza  się  następujące  zmiany :

1. W  § 1  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „ Dom działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362  z późn. zm.),

2)   rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.),

3)   rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1455),

4)   rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno – opiekuńczych ( Dz. U. Nr 214, poz. 1812 z późn. zm.),

5)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240  z późń. zm.),

6)   niniejszego regulaminu”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.

 

   § 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce wynika z konieczności dostosowania treści dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)