Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2010 r. nr 33 w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

UCHWAŁA NR VI/33/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75,  z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,  Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679) oraz art. 6 ust. 1, w związku z art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, z 2002 r. Nr 154, poz. 1799 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759 z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 96, poz. 620) oraz  § 12 ust. 2 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr LIV/37/2006 z dnia 26 października 2006 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatrudnia Pana Rafała Koronkiewicza na podstawie umowy o pracę z dniem 01 stycznia  2011 r. na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Ustala wynagrodzenie miesięczne Panu Rafałowi Koronkiewiczowi dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie w wysokości czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)