Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr 32 zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR V/32/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

Z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675) oraz Uchwały Nr LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego Nr 139, poz. 2131), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr CCCXVIII/1738/2010 Zarządu  Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 „Kierownicy jednostek organizacyjnych  powiatu przedkładają informację o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnych, do:

 1.Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju w zakresie gospodarki  nieruchomościami,

 2.Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie należności oświatowych  oraz pomocy społecznej, z wyłączeniem należności o których mowa w pkt 1,

w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.”

 

2. W § 2 ust. 1 wyrazy „Wydział Finansowy” zastępuje się wyrazami „Departament Finansów”.

 

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów oraz Głównemu Księgowemu”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Dokonanie zmian podyktowane jest zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 09 grudnia 2010r.

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)