Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr 31 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR V/31/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

Z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów  z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 i art. 62 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146,  Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 i 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr CCXCV/1632/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 sierpnia 2010r.   w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

 „1. Departament Finansów sporządza kwartalną informację z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego.

2. Kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności    budżetowych o charakterze cywilno-prawnym sporządzają :

1)      Departament Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie jednostek oświatowych i jednostek pomocy społecznej,

2)      Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”

2. W § 3 uchwały ust.1 wyrazy „Wydział Finansowy” zastępuje się wyrazami „Departament  Finansowy”.

3. W § 3 ust. 2 i 3 otrzymują numerację ust.2 oraz brzmienie:

 „2. Departament Edukacji i Spraw Społecznych przygotowuje roczną informację:

  1) o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  w ramach realizowanych zadań z zakresu oświaty i wychowania,

2) o osobach prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań z zakresu oświaty i wychowania,

3) o osobach prawnych i fizycznych realizujących zadania publiczne w oparciu o ustawę   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego     w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

5) o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.”.

4. W § 3 ust. 4 i 5 otrzymują numerację ust.3 oraz brzmienie:

„3. Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju przygotowuje roczną informację:

 1) o kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

2) - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty z określeniem wysokości umorzonych kwot   i uzasadnieniem umorzenia.”

5. Zawarte w treści uchwały określenia „Wydział Finansowy”, „Wydział”, „wydziałów” zastępuje się odpowiednio „Departament Finansów”, „Departament”,  „departamentów”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Dokonanie zmian podyktowane jest zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia  09 grudnia 2010r.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)