Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 23 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.01.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR IV/23/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 19 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale nr CCCFW1724/2010 Zarządu Powiatu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilania urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6"wprowadza się następujące zmiany:

-    § 3 otrzymuje nowe brzmienie „Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika
Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych Krzysztofowi
Wojciechowskiemu Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych"

-  § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadzór nad realizacją uchwały powierza Staroście Lubińskiemu"

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)