Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy
Data publikacji: 17.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 17.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy.
Numer ogłoszenia: 363901 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322581 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz. 2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego 7 dniowego obozu młodzieżowego w jednej z miejscowości leżących w Województwie Dolnośląskim. 3.Wyjazd przewidziany jest dla maksymalnie 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku około 16-18 lat oraz 6 wykładowców zapewnionych przez zamawiającego. Wykonawca zapewni 7 wychowawców (w tym jeden pełniący funkcję kierownika oraz w tym co najmniej dwóch posiadających uprawnienia instruktora narciarskiego) oraz 1 pielęgniarkę w miejscu pobytu, lekarza na wezwanie, izolatkę dla potencjalnych chorych.4.Obóz odbędzie się w okresie ferii zimowych w terminie od 14.02.2011 r. do 20.02.2011 r. 5.Pobyt obejmuje 6 noclegów. 6.Wykonawca ubezpieczy każdego uczestnika w zakresie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków) - suma ubezpieczenia 10 000 zł/os..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.00.00-7, 63.50.00.00-4, 55.24.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera- programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Poddziałanie 9.1.2..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FIDES-TRAVEL MAREK PIEKARSKI, UL.KULIGOWSKIEGO 14, 85-792 BYDGOSZCZ, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72131,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76230,00

  • Oferta z najniższą ceną: 76230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76230,00

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
17.12.2010 Edycja dokumentu (Beata Michalik)